Zamawiający informuje, że w Harmonogramie spłat rat kredytu - stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ 'wkradła się" oczywista omyłka pisarska polegająca na błędnie wskazanym - od pozycji 133 do pozycji 156 - roku "terminu zapłaty" (nastąpiła zamiana pierwszej cyfry roku z 2 na 3). Zamawiający dokonał poprawy tego harmonogramu załączając poniżej prawidłową wersję tego dokumentu.